Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng rủi ro tín dụng, Giảm giá, đầu tư trích thêm,/(hoàn nhập) trong năm
0  
0  
0  
0  
 
Lãi và phí phải thu trong kì (thực tế chưa thu) (*)
0  
0  
0  
0  
 
Lãi và phí phải trả trong kì (Thực tế chưa trả)
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do việc bán, thanh lý bất động sản
0  
0  
0  
0  
 
Lãi lỗ do đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
14,186,748  
13,478,862  
13,109,871  
14,220,222  
 
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
-6,347,968  
-6,147,483  
-7,267,320  
-8,492,065  
 
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
543,839  
454,500  
738,760  
732,709  
 
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (vàng bạc, ngoại tệ, v.v…)
384,083  
424,311  
-10,416  
-63,182  
 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
0  
0  
0  
0  
 
Thu nhập khác
-1,366,483  
-1,174,585  
-1,108,895  
-959,490  
 
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn rủi ro
458,775  
219,045  
490,417  
41,482  
 
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)
-1,914,621  
-1,593,234  
-1,532,428  
-1,278,408  
 
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)
-834,392  
-597,880  
-664,104  
-1,070,027  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về TS & vốn lưu động
5,109,981  
5,063,536  
3,755,885  
3,131,241  
 
Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Những thay đổi về tài sản hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, cho vay các TCTD khác
-1,526,544  
9,459,118  
10,459,572  
-25,683,494  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
8,661,450  
-10,863,498  
-14,891,509  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
-91,051  
-5,385  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản cho vay và ứng trước khách hàng
-20,779,624  
-12,826,091  
-13,264,350  
-15,433,727  
 
Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Giảm/ (Tăng) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
-2,196,440  
-1,368,572  
-1,772,322  
-1,330,809  
 
Tăng/ (Giảm) khác về tài sản hoạt động
-1,374,738  
1,075,386  
-1,739,595  
2,422,578  
 
Những thay đổi về công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay NHNN
1,411,502  
0  
-488,477  
488,477  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng
2,905,311  
-16,818,828  
-9,089,105  
3,839,623  
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
13,956,877  
31,519,695  
18,341,396  
28,198,743  
 
Tăng/ (Giảm) phát hành GTCG (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính)
450,000  
0  
-1,420,010  
0  
 
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
93,170  
46,982  
-11,786  
-11,913  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
0  
-17,615  
-8,558  
3,536  
 
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động
-4,004,187  
3,535,106  
-4,738,658  
-12,704,638  
 
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của TCTD (*)
-168,288  
-116,046  
-118,370  
0  
 
Thu được từ nợ khó đòi
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,447,419  
8,683,788  
-14,985,886  
-17,080,383  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-287,133  
-361,310  
-639,273  
-189,227  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
53,615  
2,135  
 
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
-10,459  
-187  
0  
0  
 
Mua sắm bất động sản đầu tư
-37,905  
-94,073  
-26,859  
0  
 
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-194,722  
0  
-31,939  
190,657  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
94,465  
0  
-4,595  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
91,679  
70,298  
72,531  
71,186  
 
Tiền chi ra mua công ty con (*)
 
 
 
 
 
Tiền thu về từ bán, thanh lý công ty con
 
 
 
 
 
Hoạt động đầu tư khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-438,540  
-290,807  
-571,925  
70,156  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
4,438,347  
0  
1,256,250  
2,784,656  
 
Tiền thu từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-578,414  
-811,576  
-1,062,500  
-1,419,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu được do bán/mua cổ phiếu ngân quỹ
0  
10,824  
480  
-12,010  
 
Hoạt đông tài chính khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,859,933  
-800,752  
194,230  
1,353,646  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,868,812  
7,592,229  
-15,363,581  
-15,656,580  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,133,554  
12,541,325  
27,904,906  
43,561,486  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,002,366  
20,133,554  
12,541,325  
27,904,906