Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
62,511  
61,546  
59,464  
51,558  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
139,931  
122,567  
100,852  
86,204  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
888  
-2,382  
1,506  
1,075  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
756  
3,854  
4,634  
17  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
-312  
-1,614  
-3,931  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
-7,542  
 
Chi phí lãi vay
-1,419  
-1,257  
-941  
9,126  
 
Thu lãi và cổ tức
12,090  
9,378  
8,434  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
214,757  
193,394  
172,336  
136,507  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-21,581  
-24,392  
-103,598  
1,545  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-150,558  
6,581  
-60,348  
-42,713  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-13,287  
-15,604  
60,165  
66,915  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
10,044  
-3,229  
-4,511  
13,371  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-12,194  
-10,295  
-8,093  
-9,126  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,235  
-9,384  
-11,123  
-15,217  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,087  
6,850  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-29,086  
-15,208  
-25,578  
-10,067  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-10,053  
128,714  
19,250  
141,215  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-157,132  
-179,374  
-115,601  
-103,304  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
633  
629  
1,834  
4,572  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,100  
800  
1,900  
500  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,828  
3,458  
11,383  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,622  
909  
518  
1,277  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-153,777  
-173,208  
-107,891  
-85,574  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
15,300  
120,000  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,250,984  
1,144,603  
963,111  
503,124  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,151,580  
-1,047,739  
-815,017  
-571,059  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
-15,404  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-27,438  
-20,098  
0  
-11,174  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
87,265  
196,766  
132,691  
-79,109  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-76,565  
152,272  
44,051  
-23,468  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
225,763  
73,500  
29,488  
52,881  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-39  
-8  
-39  
75  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
149,160  
225,763  
73,500  
29,488