Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,700  
-1,799  
8,430  
5,897  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,430  
3,466  
3,523  
3,424  
3,429  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
749  
601  
1,184  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-6  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-289  
-217  
-343  
-63  
 
Chi phí lãi vay
3,276  
3,428  
2,746  
5,100  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,866  
5,478  
15,534  
14,364  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,062  
-843  
-29,054  
-55,660  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-13,619  
-979  
18,802  
-8,705  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
13,506  
-34,105  
-14,415  
56,618  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-187  
1,119  
162  
-37  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,249  
-1,623  
-3,007  
-4,541  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-390  
0  
0  
-150  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,204  
2,687  
2,206  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-338  
-2,645  
-2,415  
-2,312  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,528  
-32,393  
-11,707  
1,782  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,306  
-2,202  
-2,561  
-1,619  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
282  
3  
395  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-300  
-7,057  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7  
242  
0  
64  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,317  
-9,014  
-2,165  
-1,553  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
97,227  
167,934  
121,837  
73,031  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-93,349  
-140,987  
-88,015  
-73,917  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-3,577  
-279  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,878  
26,947  
30,245  
-1,165  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,088  
-14,460  
16,373  
-937  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,439  
17,899  
1,526  
2,463  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,528  
3,439  
17,899  
1,526