Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
437  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,572  
7,766  
8,338  
8,589  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-126  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
23,290  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
31,173  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-33,203  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-8,583  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
39,862  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,288  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-23,353  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-312  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
330,901  
348,226  
315,529  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-227,987  
-205,919  
-215,525  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-109,211  
-101,914  
-75,214  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-25,361  
-27,452  
-22,869  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-1,151  
-40  
-1,422  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
9,022  
11,015  
8,534  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-34,440  
-26,398  
-28,709  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,872  
-58,227  
-2,482  
-19,676  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-558  
-1,764  
-209  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
21,520  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-26,019  
-51,733  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,000  
0  
8,062  
70,995  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
15,000  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
126  
602  
435  
1,323  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,126  
15,044  
2,234  
20,376  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
249,159  
294,405  
293,492  
225,871  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-256,501  
-305,232  
-249,835  
-223,812  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-130  
-130  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-347  
-145  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,473  
-10,958  
43,311  
1,914  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,525  
-54,141  
43,063  
2,613  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,668  
57,809  
14,747  
12,133  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,193  
3,668  
57,809  
14,747