Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
7,034  
8,334  
9,618  
10,072  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
137,619  
198,486  
144,623  
143,612  
119,710  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-48,678  
-100,337  
-87,817  
-62,229  
-63,991  
Tiền chi trả cho người lao động
-47,608  
-57,531  
-46,477  
-40,418  
-32,791  
Tiền chi trả lãi vay
-7,200  
-8,227  
-9,258  
-12,177  
-12,706  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-689  
-715  
-351  
-1,235  
-320  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
118  
1,017  
7,163  
2,131  
5,135  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-16,398  
-25,152  
-18,544  
-16,377  
-18,346  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
17,165  
7,541  
-10,661  
13,307  
-3,311  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-99  
-743  
-1,049  
-192  
-38  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
58  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6  
16  
11  
4  
29  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-93  
-727  
-1,039  
-129  
-9  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
107,101  
159,533  
151,541  
117,310  
89,741  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-113,347  
-166,451  
-139,149  
-130,492  
-85,201  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-49  
0  
-12  
-14  
-1,004  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,296  
-6,918  
12,379  
-13,196  
3,536  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
10,776  
-104  
680  
-18  
216  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,126  
1,210  
530  
536  
308  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
20  
0  
13  
12  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
11,902  
1,126  
1,210  
530  
536