Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-13,234  
-248,733  
-52,914  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,972  
10,779  
11,929  
13,319  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,909  
26,937  
4,957  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
392  
192  
402  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-31,183  
-1,675  
-3,395  
0  
 
Chi phí lãi vay
27,847  
28,496  
36,471  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-5,298  
-184,005  
-2,550  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
15,635  
-4,833  
55,862  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-11,241  
173,191  
25,423  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,386  
30,132  
-28,751  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-8,097  
1,786  
2,623  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-24,429  
-52,821  
-28,341  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-410  
0  
-5  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-75  
-3,121  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
256,786  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-149,202  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-59,925  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-43,715  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-449  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
10,423  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-35,027  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-22,454  
-36,626  
21,139  
-21,110  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-77  
-20  
-155  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
40,148  
2,676  
3,304  
2,180  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
680  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
58  
74  
20  
169  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
40,129  
2,731  
3,169  
3,029  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
40,113  
129,310  
183,102  
152,995  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-56,559  
-95,366  
-209,837  
-142,150  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-18  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-16,447  
33,944  
-26,736  
10,827  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,229  
49  
-2,428  
-7,254  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,327  
3,278  
5,706  
12,971  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
0  
0  
-12  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,557  
3,327  
3,278  
5,706