Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
125,138  
21,735  
12,923  
36,619  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,960  
13,353  
11,153  
13,998  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-13,101  
9,218  
15,381  
-1,683  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,992  
740  
-11,292  
-26,979  
 
Chi phí lãi vay
3,455  
10,255  
10,256  
21,011  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
121,460  
55,301  
38,422  
42,967  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
49,210  
-268,958  
12,745  
53,620  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-462,869  
-699,513  
-156,641  
-22,137  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
346,190  
362,014  
98,974  
-43,333  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,125  
8,394  
-2,596  
-26,168  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-58,215  
-10,255  
-22,387  
-27,386  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,468  
-2,580  
-2,406  
-3,177  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
402  
77  
0  
10,879  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,236  
-2,660  
-1,015  
-9,994  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-8,401  
-558,180  
-34,904  
-24,728  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,045  
-4,583  
-6,397  
-1,258  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
33,381  
341  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-14,567  
-1,655  
-1,000  
-40  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
11,777  
105  
158  
1,753  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-17,400  
-9,825  
-960  
-310  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
29,657  
19,400  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,321  
545  
1,320  
632  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
10,743  
3,986  
26,502  
1,119  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
99,982  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
489,029  
691,326  
73,477  
56,213  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-526,386  
-86,316  
-60,290  
-37,714  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-7,322  
-14,977  
-7,486  
-4,712  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
55,303  
590,032  
5,701  
13,787  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
57,644  
35,839  
-2,701  
-9,823  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
38,743  
2,904  
5,605  
15,428  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
96,387  
38,743  
2,904  
5,605