Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (LCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
469  
400  
373  
299  
216  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,386  
7,921  
7,715  
3,268  
2,349  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
254  
160  
188  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-371  
-258  
-54  
-24  
-7  
Chi phí lãi vay
0  
17  
271  
209  
264  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,485  
8,080  
8,560  
3,913  
3,010  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,117  
2,751  
6,977  
-1,822  
-6,481  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-708  
346  
1,264  
-1,432  
13,753  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,330  
5,108  
-7,925  
5,609  
-9,300  
Tăng, giảm chi phí trả trước
677  
-414  
-45  
28  
-115  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-17  
-269  
-209  
-264  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-75  
-119  
-1,939  
-63  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
785  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-26  
-21  
-61  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,565  
15,714  
6,562  
6,024  
1,389  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,546  
-6,551  
-9,425  
-25,909  
-783  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
122  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,223  
-3,043  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
3,104  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
321  
258  
54  
24  
7  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,223  
-9,336  
-9,371  
-25,886  
-777  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
4,333  
25,435  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
5,229  
4,368  
3,802  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-7,262  
-5,244  
-7,285  
-3,825  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-186  
-130  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-186  
-7,391  
4,318  
22,518  
-23  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,843  
-1,014  
1,509  
2,656  
588  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,468  
6,482  
4,973  
2,317  
1,728  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
625  
5,468  
6,482  
4,973  
2,317