Công ty Cổ phần Licogi 166 (LCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
647  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,073  
5,032  
0  
9,162  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,021  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-170  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
7,384  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,955  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
17,886  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-34,880  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,404  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
194  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-7,359  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-66  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
217,116  
105,221  
348,823  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-179,058  
-86,373  
-302,706  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-13,244  
-15,715  
-15,338  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-4,861  
-4,873  
-5,624  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-926  
-3,755  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
4,596  
3,326  
3,181  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-5,884  
-4,011  
-4,958  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-5,867  
18,665  
-3,350  
19,624  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,698  
-22,123  
0  
-26,926  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
45  
1,491  
1,652  
3,120  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,200  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-950  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
950  
0  
0  
12,145  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
125  
128  
33  
42  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-11,778  
-21,454  
1,685  
-11,619  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
113,089  
103,824  
71,324  
63,311  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-98,524  
-97,388  
-71,195  
-62,922  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-3,028  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-7,436  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,536  
6,436  
129  
-7,048  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,108  
3,647  
-1,536  
957  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,275  
2,628  
4,164  
3,207  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
167  
6,275  
2,628  
4,164