Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
99,920  
74,987  
12,200  
-11,559  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
31,627  
21,499  
29,576  
29,539  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
1,179  
-5,559  
-7,809  
649  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-44,325  
-49,173  
-26,799  
-611  
Chi phí lãi vay
0  
35,201  
33,609  
36,642  
52,789  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
123,603  
75,362  
43,809  
70,806  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-314,506  
-32,020  
-545,117  
40,487  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-48,212  
351,177  
24,563  
55,041  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
711,259  
-304,081  
441,882  
-54,393  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
8,881  
39,368  
6,789  
14,216  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-34,398  
-34,068  
-36,577  
-54,506  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-25,470  
0  
0  
-32,657  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-12,607  
-6,068  
-3,243  
-2,667  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,763,499  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,877,670  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-109,662  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-54,998  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-17,669  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
309,580  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-515,743  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-502,663  
408,549  
89,669  
-67,893  
36,328  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-139,769  
-145,451  
-61,388  
-70,490  
-36,364  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
75  
7,741  
34,199  
5,955  
53,434  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-831,424  
-53,660  
-4,000  
-21,236  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
800,824  
0  
56,500  
74,371  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-304,646  
-462,117  
-36,590  
-13,500  
-72,500  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
151,207  
295,041  
184,156  
4,164  
12,286  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10,728  
5,951  
67,870  
10,447  
2,608  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-313,005  
-352,495  
240,746  
-10,290  
-40,536  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
136,940  
172,436  
0  
0  
147,380  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-18,768  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,388,293  
955,910  
655,688  
797,133  
943,416  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-968,287  
-792,120  
-782,212  
-726,659  
-1,076,949  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-2,921  
-1,622  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-68,051  
-53,362  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
467,206  
281,242  
-126,524  
70,474  
13,847  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-348,462  
337,296  
203,892  
-7,708  
9,639  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
561,355  
226,732  
22,840  
30,549  
20,909  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
212,893  
564,028  
226,732  
22,840  
30,549