Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
60,661  
63,945  
41,769  
14,880  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
26,326  
22,021  
19,048  
17,837  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,685  
5,405  
1,087  
-825  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-5  
-26  
0  
-63  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,068  
-1,294  
-1,001  
-1,209  
 
Chi phí lãi vay
160  
179  
31  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-58  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
88,759  
90,172  
60,934  
30,618  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-52,793  
-34,485  
-26,798  
-11,719  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-7,457  
-3,334  
8,785  
2,666  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
62,226  
18,065  
8,853  
4,123  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-18,000  
-1,123  
-139  
2,842  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-160  
-179  
-31  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,500  
-12,881  
-8,298  
-2,229  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11  
-6  
-134  
-220  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
62,062  
56,230  
43,172  
26,082  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-57,161  
-33,465  
-36,475  
-12,336  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
145  
145  
552  
165  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-16,570  
-14,513  
-17,229  
-10,058  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
14,943  
17,745  
10,567  
10,803  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-7,735  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,058  
1,067  
764  
1,136  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-65,320  
-29,020  
-41,821  
-10,290  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
13,780  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
13,030  
13,000  
16,000  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-13,030  
-13,000  
-11,000  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,082  
-13,747  
-21,248  
-9,852  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
698  
-13,747  
-16,248  
-9,852  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,560  
13,463  
-14,897  
5,940  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
22,575  
9,109  
23,977  
18,025  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
5  
3  
29  
13  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
20,020  
22,575  
9,109  
23,977