Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
133  
141  
151  
162  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
71,280  
71,625  
65,113  
63,785  
67,397  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-66,165  
-62,985  
-60,563  
-56,995  
-59,255  
Tiền chi trả cho người lao động
-4,254  
-4,381  
-3,857  
-3,589  
-3,776  
Tiền chi trả lãi vay
-18  
-1  
-30  
-52  
-26  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-529  
-561  
-450  
-471  
-927  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,888  
2,694  
2,147  
2,702  
2,116  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,831  
-3,863  
-3,222  
-3,575  
-3,306  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,629  
2,527  
-862  
1,803  
2,223  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-695  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
14  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-18,040  
-19,105  
-13,148  
-12,468  
-5,314  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
19,133  
20,204  
10,474  
10,465  
222  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,988  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
4,572  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
415  
364  
554  
644  
280  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
813  
1,463  
2,466  
-1,359  
-8,800  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,268  
627  
7,900  
11,700  
3,861  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,898  
-627  
-7,900  
-11,700  
-3,861  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,534  
-1,534  
-1,425  
-1,425  
-1,315  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,164  
-1,534  
-1,425  
-1,425  
-1,315  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,980  
2,456  
179  
-981  
-7,892  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,530  
2,074  
1,895  
2,876  
10,768  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,550  
4,530  
2,074  
1,895  
2,876