Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
155,885  
192,303  
172,480  
392,482  
562,065  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
71,166  
70,882  
79,788  
83,220  
89,615  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,120  
-4,707  
3,341  
4,211  
13,449  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-9  
-4  
-6  
-105  
-22  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,308  
-2,639  
-3,064  
-3,586  
-11,872  
Chi phí lãi vay
60,957  
36,118  
41,592  
23,645  
16,430  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
284,571  
291,953  
294,131  
499,867  
669,664  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-273,640  
-435,400  
-261,763  
6,218  
-639,222  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-183,448  
513,524  
36,038  
201,437  
476,751  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
261,528  
-154,007  
44,965  
-165,112  
-98,667  
Tăng, giảm chi phí trả trước
727  
10,694  
1,705  
918  
-1,352  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-60,957  
-36,118  
-41,592  
-23,645  
-16,430  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-48,690  
-49,030  
-44,292  
-132,074  
-153,776  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
106,274  
79,453  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,690  
-11,130  
-26,719  
-171,906  
-172,015  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-29,600  
130,487  
2,472  
321,977  
144,407  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-79,311  
-119,254  
-42,589  
-28,942  
-59,462  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
574  
373  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
516  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,734  
2,266  
3,064  
3,647  
11,872  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-77,003  
-116,615  
-39,525  
-24,779  
-47,589  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,046,860  
1,923,274  
1,973,014  
1,449,822  
597,463  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,962,841  
-1,765,093  
-1,892,486  
-1,126,714  
-701,381  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-157,999  
-124,450  
-233,176  
-362,682  
-310,248  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-73,980  
33,731  
-152,648  
-39,574  
-414,167  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-180,583  
47,603  
-189,701  
257,624  
-317,349  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
255,279  
207,672  
397,368  
139,638  
456,965  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
4  
6  
105  
22  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
74,705  
255,279  
207,672  
397,368  
139,638