Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,270  
6,853  
1,544  
2,109  
5,655  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,634  
1,151  
1,074  
2,322  
2,260  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
309  
257  
539  
-179  
645  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
8,373  
-412  
-2,657  
-6  
0  
Chi phí lãi vay
5,392  
5,244  
4,176  
2,662  
2,737  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,977  
13,093  
4,676  
6,908  
11,296  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-12,831  
-6,548  
-3,326  
3,736  
-4,316  
Tăng, giảm hàng tồn kho
38,564  
876  
33,165  
-9,885  
5,103  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,719  
-35,315  
-20,538  
10,992  
14,319  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,309  
-275  
1,361  
-904  
-200  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-5,387  
-5,347  
-12,546  
-4,738  
-2,737  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,560  
-872  
-699  
-1,320  
-2,595  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-4  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-579  
-220  
-538  
-625  
-1,070  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
63,595  
-34,609  
1,555  
4,162  
19,800  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,281  
-12,135  
-30,776  
-57,546  
-45,485  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
224  
46  
0  
6  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
253  
364  
2,586  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,804  
-11,725  
-28,190  
-57,540  
-45,485  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
90,281  
132,530  
98,361  
142,082  
70,614  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-110,304  
-90,240  
-71,655  
0  
-54,006  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-74,682  
-8,550  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,130  
0  
-1,597  
-4,276  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-25,153  
42,290  
25,108  
63,124  
8,058  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
32,638  
-4,044  
-1,527  
9,746  
-17,627  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,260  
11,303  
12,830  
3,084  
20,711  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
39,898  
7,260  
11,303  
12,830  
3,084