Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,387  
26,085  
24,359  
11,648  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,697  
6,029  
6,020  
4,396  
5,067  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6,083  
178  
-1,358  
2,241  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
356  
2,405  
529  
-16  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-17,747  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
9,159  
-7,138  
-21,906  
-4,848  
0  
Chi phí lãi vay
0  
4,761  
5,068  
3,952  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
10,934  
32,321  
12,712  
17,373  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
6,540  
-2,723  
-23,471  
9,490  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-101,272  
72,003  
-66,742  
-51,906  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,746  
5,604  
-14,107  
16,649  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,089  
-1,432  
370  
-498  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-8,943  
-4,805  
-5,001  
-3,958  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,276  
-1,306  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-121  
-400  
-337  
-3  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
533,014  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-401,137  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-50,297  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-5,627  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-8,942  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
13,121  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-20,205  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-95,481  
99,262  
-96,576  
-12,853  
59,927  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-16,803  
-5,965  
-8,297  
-11,752  
-8,125  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
21,634  
12,228  
497  
150  
52,221  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-140,738  
-7,097  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
7,000  
7,097  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
24,990  
425  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,614  
1,717  
15,166  
2,555  
3,158  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-122,294  
7,980  
32,356  
-8,622  
47,255  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,361,239  
657,423  
820,670  
573,719  
309,595  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,249,144  
-648,205  
-765,869  
-550,733  
-395,861  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
112,094  
9,218  
54,801  
22,985  
-86,266  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-105,680  
116,460  
-9,420  
1,510  
20,916  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
137,193  
20,730  
30,161  
28,649  
7,731  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
3  
-12  
1  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,512  
137,193  
20,730  
30,161  
28,649