Công ty cổ phần Lilama 45.1 (L45: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
195,983  
446,698  
582,396  
544,335  
676,491  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-108,546  
-184,059  
-249,327  
-313,021  
-373,035  
Tiền chi trả cho người lao động
-80,450  
-201,861  
-230,040  
-175,186  
-207,391  
Tiền chi trả lãi vay
-22,890  
-28,530  
-40,851  
-43,920  
-39,797  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-9,121  
0  
0  
0  
-218  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
6,013  
11,540  
2,522  
2,482  
868  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-25,637  
-64,660  
-35,849  
-49,288  
-50,442  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-44,648  
-20,873  
28,850  
-34,599  
6,477  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17  
-542  
-4,275  
-774  
-711  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
243,155  
0  
223  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
25  
44  
82  
96  
127  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
243,162  
-498  
-3,970  
-679  
-583  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
110,583  
338,787  
420,298  
430,038  
485,503  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-309,594  
-353,844  
-405,507  
-403,319  
-489,523  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-2,962  
-9,052  
-5,867  
-4,326  
-2,697  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-9  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-201,973  
-24,118  
8,924  
22,393  
-6,717  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,459  
-45,489  
33,804  
-12,884  
-824  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,124  
51,611  
17,804  
30,576  
31,382  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
3  
2  
3  
111  
19  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,669  
6,124  
51,611  
17,804  
30,576