Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
2,614  
3,019  
0  
3,496  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
177,320  
213,817  
227,185  
156,440  
167,249  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-103,983  
-134,409  
-134,789  
-96,406  
-110,913  
Tiền chi trả cho người lao động
-68,530  
-85,684  
-58,752  
-49,266  
-51,977  
Tiền chi trả lãi vay
-8,469  
-8,607  
-4,728  
-5,742  
-5,540  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-652  
-152  
-1,013  
-546  
-1,590  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
13,285  
8,943  
10,819  
10,320  
1,453  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-17,414  
-28,488  
-16,616  
-10,482  
-11,845  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-8,442  
-34,580  
22,108  
4,317  
-13,164  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-8,843  
-1,129  
-1,015  
-4,073  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,710  
0  
-400  
-2,715  
-5,937  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
400  
2,327  
5,810  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
62  
484  
105  
60  
169  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,648  
-8,359  
-1,025  
-1,343  
-4,031  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
134,876  
220,525  
140,664  
128,597  
107,802  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-135,522  
-196,107  
-126,597  
-125,604  
-92,055  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-309  
-283  
-521  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,705  
-2,891  
-956  
-1,633  
-3,265  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,660  
21,244  
12,591  
1,360  
12,482  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-12,750  
-21,695  
33,673  
4,334  
-4,714  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,682  
45,376  
11,703  
7,369  
12,083  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,932  
23,682  
45,376  
11,703  
7,369