Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
39,553  
0  
846,533  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,355,046  
1,013,481  
1,013,672  
934,984  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-885,709  
-661,365  
-656,774  
-541,917  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-281,739  
-288,258  
-206,719  
-169,983  
 
Tiền chi trả lãi vay
-25,695  
-27,972  
-37,290  
-40,761  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-9,057  
-7,864  
-8,474  
-4,013  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
26,383  
13,266  
13,706  
5,428  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-132,419  
-79,185  
-69,671  
-49,870  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
46,811  
-37,897  
48,450  
133,868  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,256  
-82,785  
-35,075  
-87,942  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
166,287  
5,253  
165  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
378  
786  
756  
2,677  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,878  
84,288  
-29,066  
-85,101  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
660,025  
493,271  
540,259  
436,972  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-664,637  
-525,413  
-516,978  
-476,058  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-2,767  
-1,768  
-1,079  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10,627  
-10,636  
-6,311  
-10,631  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-18,006  
-44,546  
15,891  
-49,717  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
18,927  
1,845  
35,275  
-950  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
71,633  
69,120  
33,197  
34,168  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,078  
668  
648  
-20  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
91,638  
71,633  
69,120  
33,197