Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
20,333  
36,757  
41,552  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
37,090  
43,635  
47,033  
39,553  
31,648  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,311  
40,439  
9,795  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-660  
-637  
-14  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,042  
-2,243  
-430  
0  
0  
Chi phí lãi vay
16,345  
24,312  
26,705  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
74,376  
142,263  
124,641  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
33,198  
-13,153  
-63,997  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-138,130  
131,489  
-215,161  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
145,384  
-135,028  
164,639  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
10,968  
2,314  
-8,892  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-16,397  
-24,405  
-26,735  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,254  
-7,602  
-8,523  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
-3,046  
0  
51  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-2,272  
-23,863  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
1,355,046  
1,013,481  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-885,709  
-661,365  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-281,739  
-288,258  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-25,695  
-27,972  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-9,057  
-7,864  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
26,383  
13,266  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-132,419  
-79,185  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
100,098  
93,607  
-57,840  
46,811  
-37,897  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,223  
-11,954  
-38,043  
-10,256  
-82,785  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
923  
2,420  
0  
0  
166,287  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
120  
255  
430  
378  
786  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-181  
-9,279  
-37,613  
-9,878  
84,288  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
603,316  
650,998  
890,808  
660,025  
493,271  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-665,380  
-712,697  
-810,057  
-664,637  
-525,413  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-4,501  
-5,038  
-5,162  
-2,767  
-1,768  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,779  
-12,356  
-2,666  
-10,627  
-10,636  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-76,344  
-79,093  
72,923  
-18,006  
-44,546  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
23,574  
5,234  
-22,531  
18,927  
1,845  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
74,993  
69,122  
91,638  
71,633  
69,120  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
660  
637  
14  
1,078  
668  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
99,227  
74,993  
69,122  
91,638  
71,633