Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
38,275  
36,625  
30,835  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
992,448  
932,963  
982,651  
1,000,370  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-736,627  
-718,943  
-771,454  
-776,309  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-172,129  
-173,618  
-181,698  
-162,950  
 
Tiền chi trả lãi vay
-36,803  
-38,568  
-40,346  
-39,625  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-3,603  
-4,854  
-2,696  
-1,804  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,355  
1,719  
4,857  
90  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-119,308  
-57,019  
-2,517  
-1,430  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-72,667  
-58,320  
-11,203  
18,341  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-61,243  
-34,552  
-32,497  
-50,872  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
646  
44,345  
227  
5,519  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,199  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
144,169  
109,588  
80,527  
50,135  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
80,372  
119,381  
48,258  
4,782  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
936,264  
796,529  
805,200  
807,293  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-931,760  
-781,617  
-819,429  
-788,165  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
-9,036  
-4,558  
-3,805  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,131  
-50,820  
-24,832  
-29,432  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-8,627  
-44,945  
-43,620  
-14,110  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-922  
16,116  
-6,565  
9,013  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
22,997  
6,895  
13,443  
4,410  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-167  
-13  
17  
20  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
21,908  
22,997  
6,895  
13,443