Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,363  
4,683  
6,468  
5,512  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
767  
1,068  
2,202  
3,055  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,114  
2,544  
382  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-24  
2  
-41  
1  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,899  
-1,431  
-2,302  
-855  
 
Chi phí lãi vay
42  
0  
0  
506  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
5,363  
6,866  
6,708  
8,218  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-35,539  
692  
-5,675  
-879  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,858  
-3,416  
-3,444  
2,054  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
34,345  
1,221  
6,243  
3,774  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
262  
1,074  
-425  
688  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-42  
-1,093  
0  
-506  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-601  
-15  
-702  
-2,819  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
188  
215  
3,393  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-238  
0  
-935  
-4,201  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
691  
5,518  
1,985  
9,722  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-178  
-1,111  
-445  
-667  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
45  
386  
679  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-27,662  
-815  
-40,366  
-1,493  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
27,345  
0  
39,481  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-100  
-245  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
86  
0  
0  
-245  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,921  
1,386  
1,196  
3,015  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,512  
-596  
8  
1,289  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
700  
0  
800  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-350  
-58  
0  
-6,412  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,996  
-2,397  
-2,132  
-5,964  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,346  
-1,755  
-2,132  
-11,575  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,143  
3,167  
-139  
-564  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,701  
5,535  
12,149  
12,715  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
24  
-2  
16  
-1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,582  
8,701  
12,026  
12,149