Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,107  
7,898  
5,363  
4,683  
6,468  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
471  
533  
767  
1,068  
2,202  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-51  
3,637  
1,114  
2,544  
382  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
2  
-24  
2  
-41  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,278  
-513  
-1,899  
-1,431  
-2,302  
Chi phí lãi vay
323  
77  
42  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
9,572  
11,634  
5,363  
6,866  
6,708  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-21,233  
9,069  
-35,539  
692  
-5,675  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,371  
-25,490  
-2,858  
-3,416  
-3,444  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
22,095  
30,883  
34,345  
1,221  
6,243  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-859  
-213  
262  
1,074  
-425  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-323  
-77  
-42  
-1,093  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,708  
-2,075  
-601  
-15  
-702  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15  
7  
0  
188  
215  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-87  
-236  
-238  
0  
-935  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,101  
23,501  
691  
5,518  
1,985  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,895  
-87  
-178  
-1,111  
-445  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
102  
0  
45  
386  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-21,716  
-19,000  
-27,662  
-815  
-40,366  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
21,529  
16,812  
27,345  
0  
39,481  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-100  
-245  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
86  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,278  
950  
1,921  
1,386  
1,196  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-805  
-1,223  
1,512  
-596  
8  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,460  
4,738  
0  
700  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-18,016  
-2,546  
-350  
-58  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,194  
-3,595  
-2,996  
-2,397  
-2,132  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,249  
-1,403  
-3,346  
-1,755  
-2,132  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,546  
20,875  
-1,143  
3,167  
-139  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
28,456  
7,582  
8,701  
5,535  
12,149  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-2  
24  
-2  
16  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
35,002  
28,456  
7,582  
8,701  
12,026