Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,179  
3,812  
2,965  
4,365  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,840  
3,193  
3,138  
2,349  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
38  
44  
610  
81  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-1,551  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-14  
-944  
-203  
 
Chi phí lãi vay
371  
1,294  
1,938  
1,141  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
9,878  
8,329  
7,706  
7,733  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
5,050  
-6,804  
3,855  
3,011  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
698  
36,713  
-8,862  
-9,277  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
865  
-1,136  
-24,002  
2,149  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
250  
276  
-247  
187  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-379  
-1,293  
-1,969  
-1,126  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-829  
-970  
-999  
-635  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4  
0  
0  
20,807  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1  
-315  
-2,947  
-3,643  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
15,535  
34,800  
-27,465  
19,206  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14  
-1,954  
-4,480  
-2,365  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,481  
0  
0  
9  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-40  
-84  
-227  
-1,200  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
62  
162  
94  
1,314  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5  
14  
944  
174  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,495  
-1,863  
-3,669  
-2,068  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
4  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-1,268  
-328  
-581  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
53,697  
75,494  
151,265  
149,128  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-61,702  
-107,772  
-141,471  
-159,009  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,318  
-1,438  
0  
-442  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-10,591  
-34,044  
9,213  
-10,320  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
7,439  
-1,107  
-21,921  
6,818  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
504  
1,635  
23,556  
16,737  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-22  
-24  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,921  
504  
1,635  
23,556