Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
58,025  
33,570  
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,025  
989  
457  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-49  
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-311  
-8,951  
0  
 
 
Chi phí lãi vay
6,397  
2,672  
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
66,136  
28,232  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-434,852  
-87,844  
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-283,042  
-80,872  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
146,717  
55,330  
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-14,373  
-5,885  
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-5,318  
-2,429  
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,791  
-4,579  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
96,589  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-227,366  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-1,509  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-44  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-66  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
54,539  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-32,344  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-532,523  
-98,048  
-110,200  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,641  
-4,469  
0  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
91  
0  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-14,500  
0  
-36,755  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
14,000  
0  
16,718  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-73,940  
-85,000  
-59,300  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
36,270  
70,000  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
22  
11,565  
20  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-83,968  
-41,634  
-9,317  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
622,500  
15,000  
220,000  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
468,009  
213,312  
3,500  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-324,546  
-85,694  
-103,500  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
765,963  
142,619  
120,000  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
149,472  
2,936  
483  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,540  
1,603  
1,120  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
154,011  
4,540  
1,603