Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,336  
11,361  
14,856  
8,625  
26,564  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
53,075  
45,061  
38,624  
29,936  
21,362  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,331  
2,665  
5,392  
4,473  
-17,582  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
112  
401  
76  
-232  
-288  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-35  
-553  
-54  
-144  
-24  
Chi phí lãi vay
9,349  
7,045  
6,495  
7,483  
10,890  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
78,169  
65,981  
65,390  
50,141  
40,923  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-128,742  
-25,876  
1,045  
-35,284  
78,393  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-88,622  
24,564  
-3,786  
-14,021  
43,514  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
128,204  
3,857  
-2,639  
-2,725  
-79,478  
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,148  
-4,737  
5,589  
5,112  
5,104  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-9,280  
-6,978  
-6,551  
-7,404  
-10,899  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,643  
-9,231  
-5,265  
-1,520  
-9,725  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
351  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9  
-841  
-39  
-77  
-2,884  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-20,776  
46,739  
53,744  
-5,777  
65,300  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-67,411  
-61,467  
-65,138  
-62,952  
-41,298  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
706  
685  
50  
5,248  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10  
8  
34  
28  
24  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-66,695  
-60,775  
-65,054  
-57,676  
-41,273  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
80,000  
0  
0  
60,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-12  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
303,031  
269,667  
268,018  
226,629  
237,502  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-283,690  
-241,193  
-254,685  
-233,118  
-250,671  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-4,597  
-2,442  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
94,744  
26,032  
13,322  
53,511  
-13,169  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
7,273  
11,996  
2,011  
-9,943  
10,857  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
24,461  
12,455  
10,506  
20,352  
9,117  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
10  
-62  
97  
377  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,734  
24,461  
12,455  
10,506  
20,352