Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,539  
4,836  
5,512  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
253,425  
249,269  
240,975  
218,201  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-181,799  
-175,399  
-167,732  
-163,108  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-34,494  
-40,067  
-37,823  
-31,722  
 
Tiền chi trả lãi vay
-175  
-165  
-420  
-590  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-3,375  
-3,863  
-4,422  
-3,678  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,993  
1,359  
1,105  
1,334  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-23,337  
-26,017  
-10,005  
-10,677  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,238  
5,116  
21,678  
9,761  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,188  
-9,566  
-3,936  
-2,374  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
55  
34  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-16,968  
-24,522  
-31,133  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24,504  
24,031  
149  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
664  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,897  
2,745  
2,523  
2,161  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,701  
-7,277  
-32,397  
451  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
26,880  
0  
13,920  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
2,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-5,735  
-4,000  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,120  
-3,470  
-6,800  
-6,800  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
17,760  
-3,470  
1,385  
-8,800  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
23,297  
-5,632  
-9,334  
1,412  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
22,242  
27,874  
37,208  
35,797  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
45,539  
22,242  
27,874  
37,208