Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,647  
0  
2,603  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
46,979  
76,917  
27,808  
12,862  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-77,547  
-39,358  
-47,115  
-8,323  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-636  
-794  
-533  
-153  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-8  
-105  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-200  
-450  
-100  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
330  
28,983  
23,308  
8,610  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-330  
-632  
-545  
-9,663  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-31,405  
64,667  
2,815  
3,228  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-39,300  
-3,460  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
19,300  
0  
3,670  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-150,000  
-26,387  
-206,000  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
150,000  
1,775  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,376  
9  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
21,676  
-63,904  
-205,790  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
200,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
29,285  
7,969  
180  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-19,564  
-8,619  
-85  
-349  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
9,721  
-650  
200,095  
-349  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8  
113  
-2,880  
2,879  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
198  
85  
2,965  
86  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
190  
198  
85  
2,965