Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
40,849  
55,071  
102,678  
68,921  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,834  
3,007  
2,979  
2,741  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,005  
-609  
-13,156  
3,560  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-21,994  
-16,895  
-14,904  
-6,653  
 
Chi phí lãi vay
524  
27  
0  
152  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
26,219  
40,601  
77,597  
68,722  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,375  
44,517  
15,317  
-1,725  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
851  
13,458  
113,326  
62,250  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,682  
-7,198  
-64,292  
-5,696  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
72  
769  
-1,879  
667  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-442  
-27  
0  
-152  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,032  
-26,049  
-14,242  
-15,248  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
611  
0  
434  
142  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,158  
-8,670  
-3,980  
-5,684  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
11,814  
57,401  
122,281  
103,276  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-563  
-535  
-1,798  
-12,567  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,470  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-462,700  
-186,500  
-146,905  
-75,405  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
272,129  
99,077  
63,905  
2,500  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-6,000  
-2,000  
-19,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,534  
34  
1,768  
3,398  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
21,475  
17,268  
14,336  
8,111  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-166,656  
-76,656  
-70,694  
-92,963  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
46,640  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
76,500  
0  
5,427  
63,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-9,700  
0  
0  
-63,000  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-21,180  
-19,153  
-35,752  
-15,324  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
45,620  
27,487  
-30,325  
-15,324  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-109,222  
8,232  
21,262  
-5,012  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
110,177  
101,945  
80,683  
85,694  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
954  
110,177  
101,945  
80,683