Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
3,554  
3,386  
2,973  
505  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
24,433  
51,516  
123,682  
100,049  
48,825  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-11,830  
-49,566  
-94,389  
-95,228  
-45,999  
Tiền chi trả cho người lao động
-449  
-1,001  
-2,003  
-1,641  
-923  
Tiền chi trả lãi vay
-156  
-419  
-1,611  
-1,483  
-968  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-424  
-262  
-1,087  
-266  
-23  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
48,539  
20,373  
7,738  
1,437  
398  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-48,739  
-14,605  
-6,666  
-8,157  
-2,683  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
11,374  
6,038  
25,664  
-5,289  
-1,374  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-992  
-2,991  
-6,110  
-2,668  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
125  
358  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-46,000  
-22,950  
-5,176  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
12,000  
40,300  
16,650  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,500  
-24,600  
-17,000  
-21,500  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
52,550  
9,000  
23,000  
4,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1  
5  
0  
467  
1  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
51,051  
-4,587  
-2,691  
-29,318  
-7,485  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
41,396  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
51  
550  
19,316  
28,082  
49,234  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-161  
-630  
-41,164  
-30,526  
-40,274  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-523  
-1,528  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-633  
-1,607  
-21,848  
38,952  
8,960  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
61,792  
-157  
1,124  
4,345  
101  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,489  
5,646  
4,521  
177  
76  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
67,281  
5,489  
5,646  
4,521  
177