Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,501  
5,553  
9,596  
7,267  
9,707  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,384  
3,123  
3,453  
3,442  
3,220  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-671  
-319  
521  
682  
974  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-272  
-117  
-52  
-62  
-75  
Chi phí lãi vay
78  
56  
41  
55  
471  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,019  
8,295  
13,559  
11,384  
14,297  
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,389  
-6,711  
-1,955  
1,443  
50  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,048  
1,113  
2,241  
-4,503  
-1,235  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,053  
-2,540  
2,828  
613  
-194  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-750  
-379  
212  
388  
-304  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-78  
-56  
-41  
-66  
-492  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,683  
-2,258  
-1,629  
-2,566  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,092  
-1,575  
-1,155  
-1,173  
-432  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3,387  
-3,535  
13,432  
6,458  
9,124  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,154  
-3,905  
-873  
-2,910  
-804  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
209  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
1,500  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
63  
117  
52  
62  
75  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,881  
-3,788  
-822  
-2,848  
-728  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,501  
6,919  
0  
3,725  
10,751  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,872  
-4,445  
-1,815  
-2,647  
-17,892  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,000  
-1,500  
-4,500  
-2,250  
-2,175  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,371  
975  
-6,315  
-1,172  
-9,316  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,865  
-6,349  
6,296  
2,438  
-920  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,285  
13,634  
7,339  
4,901  
5,821  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,420  
7,285  
13,634  
7,339  
4,901