Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,719  
2,970  
12,355  
12,352  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,629  
2,633  
2,771  
5,952  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
493  
-194  
-8,150  
2,905  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
954  
-1,562  
1,394  
-464  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-16,077  
-42,984  
-2,261  
-2,402  
 
Chi phí lãi vay
35,602  
28,516  
24,028  
19,292  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
26,320  
-10,621  
30,136  
37,635  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-31,741  
122,030  
-233,428  
-1,932  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
57,217  
-316  
-40,542  
-89,986  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-64,804  
-274,035  
300,087  
18,976  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
270  
468  
-614  
-1,007  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-36,085  
-28,659  
-21,576  
-14,921  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,077  
-2,239  
-3,591  
-5,214  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
88  
0  
0  
20,411  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6  
-525  
-32,756  
-55,319  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-49,820  
-193,898  
-2,283  
-91,358  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,188  
-105,790  
-85,889  
-1,366  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
173  
254,484  
229  
2,051  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-60,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
280  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-12,880  
-6,092  
-18,240  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
17,960  
-4,579  
55,521  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
979  
1,073  
1,111  
691  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-63,957  
139,376  
-47,268  
1,377  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
36,001  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-34  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
941,366  
737,857  
568,968  
491,119  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-858,124  
-714,757  
-564,359  
-358,536  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-618  
-618  
-986  
-1,849  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,649  
-8,811  
-5,099  
-4,517  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
116,976  
13,672  
-1,475  
126,183  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,200  
-40,849  
-51,025  
36,202  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
34,004  
74,860  
125,885  
89,683  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-7  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
37,204  
34,004  
74,860  
125,885