Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
28,971  
7,711  
7,544  
-279,203  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,444  
4,369  
5,587  
5,079  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
5,210  
-418  
-7,966  
249,516  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-3,856  
-3,642  
-4,949  
-782  
Chi phí lãi vay
0  
4,954  
12,295  
22,167  
35,945  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
39,722  
20,315  
22,382  
10,555  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
40,871  
-136,719  
85,558  
112,266  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-1,012,044  
-15,566  
70,880  
-76,192  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
320,650  
-8,196  
82,936  
6,256  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-1,343  
-741  
674  
2,999  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-5,322  
-9,657  
-33,757  
-56,192  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
-22,749  
-19,488  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
2,595  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-1,634  
-337  
-774  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,139,307  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-880,249  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-50,243  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-112,398  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,865  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
105,200  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-180,320  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
18,432  
-617,468  
-149,602  
205,588  
-20,570  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,373  
-3,774  
0  
-573  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
3,843  
7,835  
0  
955  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-29,824  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
5,000  
0  
7,832  
29,835  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,460  
1,402  
936  
1,303  
1,724  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-35,737  
6,471  
8,771  
8,562  
32,514  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
443,171  
820,498  
276,449  
50,379  
93,993  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-431,455  
-167,208  
-136,284  
-257,902  
-115,356  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-2  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,716  
653,291  
140,165  
-207,523  
-21,365  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,589  
42,293  
-666  
6,627  
-9,421  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
50,855  
8,562  
9,228  
2,600  
12,022  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
45,266  
50,855  
8,562  
9,228  
2,600