Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
88,855  
88,693  
89,370  
89,691  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
372,793  
280,514  
280,024  
349,205  
392,799  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-184,278  
-203,483  
-222,770  
-187,083  
-265,742  
Tiền chi trả cho người lao động
-13,328  
-12,970  
-15,180  
-44,168  
-45,775  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-12,914  
-104  
-521  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-82  
0  
-457  
-1,517  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
667,210  
531,758  
501,228  
448,400  
243,104  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-704,999  
-556,217  
-519,765  
-493,120  
-266,143  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
137,398  
39,520  
10,622  
72,673  
56,204  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,688  
-1,448  
-1,400  
-4,230  
-7,526  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
593  
466  
0  
20,396  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-1,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
653  
526  
395  
391  
435  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,035  
-329  
-1,539  
-3,839  
13,305  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
1,003  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-83,157  
-24,043  
-45,010  
-38,384  
-52,257  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-157  
-8,045  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-83,157  
-24,043  
-45,167  
-46,429  
-51,253  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
51,206  
15,147  
-36,085  
22,405  
18,256  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
36,210  
21,037  
57,176  
34,782  
15,939  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-16  
26  
-55  
-10  
586  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
87,400  
36,210  
21,037  
57,176  
34,782