Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
235,999  
115,111  
79,197  
30,144  
18,125  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
53,424  
51,612  
51,142  
63,478  
63,901  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2  
223  
-6,862  
33,159  
24,261  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-13  
-51  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-306,186  
-86,386  
-50,175  
-58,177  
-47,007  
Chi phí lãi vay
113,860  
89,764  
48,667  
50,928  
55,402  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
-22,729  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
97,096  
170,310  
99,190  
119,532  
114,683  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-113,075  
-119,254  
-13,716  
-16,148  
-26,477  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-24,396  
-1,857  
3,297  
1,605  
-5,836  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-127,982  
103,932  
-21,834  
19  
17,562  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-192  
297  
826  
-873  
-612  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
34,629  
1,492  
10,514  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-107,673  
-44,965  
-46,480  
-43,527  
-61,649  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,295  
-4,558  
-997  
-839  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
5  
6,568  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-615  
-56,048  
0  
-307  
-76  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-245,503  
49,349  
30,800  
59,467  
44,162  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-26,991  
-13,783  
-11,327  
-3,537  
-73,190  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
107  
77  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,215,500  
-513,491  
-19,892  
-6,647  
-3,130  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,097,177  
6,222  
3,069  
5,740  
5,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-40,932  
-1,022  
-9,424  
-157,253  
-15,022  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
58,619  
26,248  
21,198  
25,674  
3,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
15,967  
38,186  
31,335  
11,465  
12,780  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-111,659  
-457,532  
15,034  
-124,558  
-70,562  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
5,600  
11,184  
156  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-5,247  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
895,229  
1,344,621  
517,703  
223,685  
55,581  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-598,616  
-941,598  
-525,076  
-127,574  
-13,272  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,534  
-4,438  
0  
-5,566  
-8,906  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
289,079  
398,585  
-1,772  
96,482  
33,559  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-68,083  
-9,597  
44,062  
31,390  
7,159  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
96,715  
106,313  
62,250  
30,860  
23,702  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
28,632  
96,715  
106,313  
62,250  
30,860