Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
126,516  
118,679  
110,282  
95,557  
103,635  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
37,321  
38,403  
37,444  
36,897  
32,803  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
799  
5,910  
-6,968  
-4,943  
6,081  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
966  
-255  
-141  
-51  
-531  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7,951  
-13,967  
-7,989  
-1,520  
0  
Chi phí lãi vay
55  
606  
0  
0  
-9,478  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
530  
Các khoản điều chỉnh khác
14,000  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
171,707  
149,375  
132,628  
125,940  
133,040  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-8,928  
-67,604  
-58,440  
42,957  
-10,392  
Tăng, giảm hàng tồn kho
10,749  
49,188  
-95,578  
44,928  
12,651  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-25,112  
-36,891  
88,417  
-49,677  
27,196  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-6,917  
-8,857  
-1,065  
1,177  
268  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
384  
-19  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-55  
-606  
0  
0  
-530  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-22,380  
-26,091  
-32,403  
-24,467  
-37,636  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
35  
4,000  
300  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-34,797  
-13,697  
-17,990  
-16,818  
-8,566  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
84,651  
44,799  
15,604  
128,040  
116,331  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-103,904  
-75,389  
-31,446  
-36,345  
-75,022  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,351  
585  
225  
2,210  
547  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-12,000  
-100,000  
0  
0  
390  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
100,000  
0  
0  
2,350  
-5,829  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-12,325  
-2,373  
-12,026  
-540  
1,050  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
50  
2,378  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12,537  
8,680  
6,836  
4,882  
9,357  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,341  
-168,499  
-36,361  
-25,065  
-69,507  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
85,087  
31,661  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-124  
0  
0  
0  
-9,628  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
-3,500  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-57,885  
-52,097  
-24,608  
-32,812  
-51,855  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-58,009  
32,991  
7,053  
-32,812  
-64,984  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,301  
-90,708  
-13,704  
70,163  
-18,160  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
87,842  
178,550  
192,255  
122,127  
140,281  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-15  
0  
-1  
-35  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
100,127  
87,842  
178,550  
192,255  
122,127