Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,922  
2,977  
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
17,530  
13,247  
0  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
230  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-8,402  
-9,819  
0  
 
 
Chi phí lãi vay
753  
-709  
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,803  
5,927  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
95,809  
-11,589  
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-11,400  
2,727  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-38,191  
36,623  
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-78  
-847  
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
-11,367  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-533  
-47  
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-460  
-543  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
8,429  
53,376  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11,457  
-7,800  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
155,587  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-159,541  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-8,277  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-10  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,644  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
54,895  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-48,702  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
56,924  
66,460  
-7,693  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-36,469  
-132,765  
-14  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,395  
620  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-21,222  
-12,195  
-2,770  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,947  
500  
223  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-13,730  
-12,221  
-1,165  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
16,700  
0  
16,840  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
569  
451  
3,085  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-39,810  
-155,611  
16,199  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
32,420  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
72,631  
115,070  
0  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-93,124  
-63,913  
0  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,926  
51,157  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
29,040  
-37,993  
8,506  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,961  
50,184  
36,324  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-230  
389  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
41,000  
11,961  
45,218