Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,559  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,993  
0  
0  
2,506  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
217  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
149  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,919  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,951  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-279  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-13,845  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-18,348  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,398  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
89,368  
305,461  
823,447  
2,334,928  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-27,894  
-249,731  
-665,153  
-2,282,916  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-4,692  
-8,884  
-12,460  
-15,318  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-1,374  
-4,266  
-10,068  
-15,997  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-3,208  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
3,450  
715  
22,983  
27,079  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-9,416  
-4,286  
-41,777  
-52,112  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-26,903  
49,441  
39,009  
116,973  
-7,544  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-510  
-1,440  
-240  
-11,671  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
30  
1,636  
1,669  
919  
1,119  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-30,100  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
30,100  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
134  
240  
1,058  
6,751  
15,605  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
164  
1,367  
1,287  
7,429  
5,053  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
31,325  
140  
209,632  
529,205  
1,280,048  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-53,235  
-247,723  
-657,001  
-1,294,678  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10  
-193  
-11  
-1,375  
-2,808  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
31,315  
-53,288  
-38,102  
-129,172  
-17,438  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,576  
-2,480  
2,193  
-4,770  
-19,929  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,310  
4,790  
2,596  
7,367  
27,296  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,886  
2,310  
4,790  
2,596  
7,367