Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
120,704  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
58,084  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,225  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-3,147  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,868  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
87,727  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
261,725  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-403,165  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-61,093  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-9,590  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
69,862  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
27,471  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-87,727  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-638  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
557  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-35  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
1,814,748  
1,614,654  
1,579,834  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-2,211,985  
-1,567,310  
-1,380,272  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-122,831  
-106,728  
-78,862  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-9,152  
-56,196  
-68,265  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-11  
-138  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
2,154,142  
3,799,617  
3,127,983  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1,820,221  
-3,719,781  
-3,165,477  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-202,632  
-195,310  
-35,882  
14,941  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-245,612  
-692  
-56,333  
-61,854  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
249,425  
15,584  
7,757  
805  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-317,300  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-53,606  
-1,040  
-24,176  
-100  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10,171  
4,046  
454  
1,118  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-356,923  
17,899  
-72,298  
-60,031  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
399,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,668,249  
2,515,266  
1,975,651  
1,415,909  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,044,131  
-2,322,834  
-1,771,586  
-1,462,770  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-60,830  
-15,672  
-13,361  
-2,019  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-76  
-36,718  
-384  
-37,327  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
962,212  
140,042  
190,320  
-86,207  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
402,657  
-37,369  
82,140  
-131,297  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
66,127  
103,521  
21,364  
152,636  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
111  
-25  
17  
25  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
468,896  
66,127  
103,521  
21,364