Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO (ICN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,667  
7,512  
6,683  
5,148  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,034  
7,994  
8,520  
7,381  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,461  
224  
335  
-339  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-14,743  
-7,222  
-161  
56  
 
Chi phí lãi vay
994  
1,359  
4,258  
6,705  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
4,413  
9,866  
19,636  
18,951  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-8,340  
6,408  
-41,636  
-422  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-53,093  
2,545  
9,038  
-32,622  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
114,987  
84,703  
105,133  
52,765  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,013  
7,183  
6,726  
668  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
6,910  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,298  
-1,790  
-5,835  
-13,643  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-353  
-538  
-47  
-387  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
62  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-592  
-549  
-304  
-171  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
 
169,749  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
 
-80,833  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
 
-13,760  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
 
-22,233  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
 
-356  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
29,475  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
-29,019  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
63,647  
107,890  
92,709  
25,140  
53,023  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,750  
-14,536  
-32,448  
-10,538  
-5,635  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3  
6,500  
275  
0  
395  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-95,500  
-107,400  
-33,894  
-500  
-500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24,500  
51,394  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,100  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
487  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12,343  
6,808  
0  
0  
2,535  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-67,917  
-57,235  
-66,066  
-11,038  
-4,305  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
151,318  
100,785  
167,833  
194,766  
72,587  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-152,719  
-141,701  
-202,110  
-215,280  
-95,356  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-2,427  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,500  
-512  
-3,469  
0  
-332  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,901  
-41,428  
-37,745  
-22,941  
-23,101  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,171  
9,227  
-11,103  
-8,840  
25,617  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,279  
11,052  
22,155  
30,994  
5,377  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,108  
20,279  
11,052  
22,155  
30,994