Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
46,738  
739  
6,367  
18,886  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,778  
613  
1,399  
1,097  
659  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
664  
0  
0  
476  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-862  
-7,567  
-2,408  
-5,358  
0  
Chi phí lãi vay
0  
206  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
48,318  
-6,009  
5,358  
15,100  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,827  
10,855  
-53,463  
-5,390  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
165,428  
-145,960  
-11,631  
41,244  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-120,220  
146,593  
-3,185  
-78,114  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-206  
-15  
43  
-101  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-206  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,724  
-2,563  
-971  
649  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,996  
-1,785  
-1,733  
-12,718  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
60,361  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-34,057  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-4,849  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-798  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
22,143  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-5,998  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
73,773  
908  
-65,582  
-39,329  
36,802  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-4,696  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
7,875  
100  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
10,000  
17,256  
39,780  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
862  
2,374  
2,363  
5,358  
3,402  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
862  
20,249  
19,718  
40,442  
3,402  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,914  
108,700  
32,527  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-64,759  
-85,382  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-9,968  
0  
-20,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-55,844  
23,317  
22,559  
0  
-20,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
18,791  
44,475  
-23,305  
1,113  
20,204  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
51,373  
6,897  
30,202  
29,089  
8,884  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
70,164  
51,373  
6,897  
30,202  
29,089