Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-31,835  
472  
5,400  
1,713  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
3,995  
4,242  
8,113  
7,212  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
21,885  
-1,483  
2,156  
2,827  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-17  
-321  
-401  
-121  
Chi phí lãi vay
0  
6,703  
6,316  
7,937  
11,625  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
730  
9,227  
23,205  
23,255  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-306  
13,946  
8,365  
-10,384  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-9,361  
-4,417  
-15,265  
23,482  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
23,856  
-13,573  
-2,728  
-1,911  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
1,282  
994  
1,363  
2,037  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-6,703  
-7,053  
-6,520  
-13,046  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-2,206  
99  
-552  
-1,131  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
12,205  
2,356  
0  
1,596  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-220  
-470  
-543  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
91,487  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-43,560  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-17,552  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-4,473  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12,983  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-15,985  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
22,900  
19,277  
1,107  
7,326  
23,899  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-1,852  
-329  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2  
0  
305  
1,560  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-60  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,045  
24,273  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
46  
17  
34  
186  
121  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
5,034  
22,438  
10  
1,746  
121  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
118,166  
150,381  
177,920  
366,950  
384,913  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-147,958  
-191,347  
-177,866  
-377,104  
-408,087  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-29,792  
-40,966  
54  
-10,154  
-23,174  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,859  
750  
1,171  
-1,083  
846  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,257  
1,507  
336  
1,419  
573  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
398  
2,257  
1,507  
336  
1,419