Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (ICC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,372  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
271,172  
422,606  
808,130  
277,713  
226,518  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-196,737  
-260,122  
-560,759  
-513,465  
-278,132  
Tiền chi trả cho người lao động
-32,163  
-47,318  
-43,153  
-59,464  
-48,490  
Tiền chi trả lãi vay
-479  
-387  
0  
-5,609  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-52,045  
-17,477  
-13,138  
-14,202  
-11,043  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12,223  
19,883  
473,532  
653,392  
546,946  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-106,151  
-77,577  
-510,328  
-334,744  
-415,478  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-104,180  
39,608  
154,284  
3,621  
20,322  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,052  
-7,318  
-7,343  
-844  
-11,038  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,332  
1,166  
1,599  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,160  
-4,872  
0  
-35,900  
-799  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
35,900  
799  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
314  
1,811  
950  
329  
153  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,565  
-9,213  
-4,795  
-515  
-10,885  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
2,133  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
38,053  
23,600  
35,158  
90,756  
110,349  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-42,553  
-19,683  
-115,157  
-66,214  
-85,154  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,381  
-11,592  
-6,848  
-11,898  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-17,882  
-7,674  
-86,848  
14,777  
25,194  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-124,627  
22,721  
62,642  
17,884  
34,631  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
154,341  
131,621  
68,979  
51,095  
16,464  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
29,714  
154,341  
131,621  
68,979  
51,095