Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
38,408  
23,378  
30,484  
26,527  
20,829  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
71,140  
45,511  
27,134  
24,864  
24,720  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
136  
-285  
437  
432  
753  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-36  
-66  
-23  
-20  
-32  
Chi phí lãi vay
18,785  
12,583  
5,492  
8,061  
14,657  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
128,434  
81,121  
63,524  
59,864  
60,927  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-12,652  
16,343  
-39,961  
866  
-13,656  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-21,400  
9,973  
2,684  
-7,074  
-3,050  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,904  
-56,305  
7,941  
14,362  
-982  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,104  
-2,317  
518  
2,273  
-577  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-18,398  
-11,842  
-5,321  
-7,639  
-14,678  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,819  
-5,366  
-7,063  
-6,099  
-5,271  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
139  
1,262  
339  
347  
1,594  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,918  
-1,667  
-1,095  
-1,461  
-5,485  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
73,184  
31,200  
21,567  
55,438  
18,822  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-42,666  
-110,377  
-115,255  
-15,881  
-7,344  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
14  
49  
24  
14  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
22  
22  
31  
20  
32  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-42,630  
-110,306  
-115,200  
-15,848  
-7,312  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
581,884  
548,289  
460,898  
291,694  
295,333  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-599,336  
-455,665  
-358,151  
-323,735  
-295,142  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-18,052  
-11,773  
-7,059  
-6,062  
-10,851  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-35,505  
80,851  
95,689  
-38,102  
-10,660  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,951  
1,746  
2,055  
1,488  
850  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,294  
5,548  
3,493  
2,005  
1,155  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,343  
7,294  
5,548  
3,493  
2,005