Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
174  
687  
671  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
23,807  
56,134  
48,420  
57,713  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-23,331  
-36,638  
-47,149  
-56,701  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-1,008  
-1,142  
-1,796  
-1,879  
 
Tiền chi trả lãi vay
-399  
-108  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-701  
-501  
-1,397  
-86  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
14,684  
280  
2,498  
980  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-19,142  
-21,670  
-3,144  
-3,770  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-6,090  
-3,644  
-2,568  
-3,745  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-605  
0  
-577  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
8,718  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-11,220  
-27,400  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4,400  
12,148  
21,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-20,800  
0  
-4,112  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
18,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,733  
754  
1  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4,333  
1,077  
-1,794  
-577  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
4,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,957  
5,881  
404  
14,888  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,120  
-1,992  
-404  
-10,217  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,837  
3,890  
4,000  
4,671  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
80  
1,323  
-362  
350  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
519  
468  
830  
480  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
599  
1,790  
468  
830