Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
366,922  
489,690  
196,793  
334,092  
15,280  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
360,569  
177,997  
97,304  
47,873  
27,037  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-386  
8,577  
18,228  
-403  
-460  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-49,216  
-55,925  
-30,189  
-10,822  
-5,522  
Chi phí lãi vay
167,991  
185,783  
105,596  
39,295  
28,007  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
845,881  
806,121  
387,732  
410,034  
64,341  
Tăng, giảm các khoản phải thu
198,598  
-210,655  
-249,697  
177,408  
80,509  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-6,914  
14,877  
3,151  
59,857  
118,390  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-87,882  
387,236  
527,308  
293,149  
-84,453  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-145,242  
-87,893  
-55,229  
-47  
-165  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-239,417  
-185,783  
-105,596  
-39,104  
-52,550  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-87,841  
-75,776  
-77,112  
-4,831  
-5,549  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
28  
4,903  
0  
2,686  
1,814  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-41  
-4,524  
-6,161  
-5,432  
-1,765  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
477,170  
648,505  
424,395  
893,721  
120,573  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,205,292  
-1,858,919  
-1,428,234  
-1,229,922  
-319,956  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
8,046  
873  
26  
220  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-711,916  
-1,111,981  
-362,173  
-149,540  
-46,063  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
742,973  
774,582  
285,817  
110,740  
1,135  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-78,754  
0  
-224,501  
-83,202  
-64,150  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1,850  
1,050  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
44,307  
104,567  
10,201  
16,200  
1,330  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,200,636  
-2,090,878  
-1,718,863  
-1,333,654  
-426,654  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
524,756  
513,067  
270,000  
200,180  
3,960  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,865,468  
1,799,067  
2,395,741  
2,180,938  
1,454,127  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-654,127  
-853,769  
-1,154,445  
-1,879,802  
-916,341  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
-299  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-117,134  
-164,185  
-8  
-128  
-8  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,618,962  
1,294,181  
1,511,287  
501,188  
541,439  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-104,504  
-148,192  
216,819  
61,255  
235,359  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
428,688  
576,880  
360,061  
298,806  
63,447  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
324,184  
428,688  
576,880  
360,061  
298,806