Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
7,958  
4,950  
11,314  
9,966  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,480  
1,572  
1,938  
2,121  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
185  
220  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
105  
50  
1,500  
611  
Chi phí lãi vay
0  
8,470  
6,894  
6,713  
6,550  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
18,013  
13,467  
21,650  
19,468  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-276,623  
-49,813  
-63,481  
-1,770  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-45,066  
-1,706  
84,924  
209,208  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
219,587  
-3,337  
-32,062  
-96,860  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
425  
-670  
-747  
-413  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-16,802  
-17,506  
-20,811  
-21,065  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,862  
-1,077  
-3,074  
-3,476  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
181,584  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-98,953  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-217  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-2,016  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,014  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
11,770  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-45,641  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
45,513  
-102,327  
-60,641  
-13,600  
105,090  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-1,000  
-135  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
171  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-2,730  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
1,230  
4,500  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
39  
-105  
-50  
-1,500  
-611  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
39  
-1,605  
3,622  
-1,635  
-611  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
200,421  
598,974  
352,907  
319,988  
370,475  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-220,061  
-484,740  
-318,304  
-307,560  
-460,876  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-6,000  
-4,797  
-6,000  
-6,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-19,640  
108,234  
29,806  
6,428  
-96,401  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
25,912  
4,301  
-27,214  
-8,807  
8,079  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,518  
13,217  
40,430  
49,237  
41,159  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
43,430  
17,518  
13,217  
40,430  
49,237