Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
813  
818  
0  
1,323  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
11,469  
12,311  
14,681  
14,460  
14,856  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-3,721  
-3,844  
-8,042  
-5,848  
-5,529  
Tiền chi trả cho người lao động
-5,253  
-5,514  
-5,594  
-5,715  
-5,922  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-2  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-271  
-285  
-255  
-425  
-286  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,015  
1,130  
1,281  
492  
154  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,272  
-2,305  
-1,744  
-2,308  
-2,402  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
966  
1,493  
328  
653  
872  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-695  
-191  
-673  
-195  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
191  
55  
0  
30  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-500  
-7,156  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
10,076  
0  
0  
1,500  
900  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-191  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
244  
3  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
889  
587  
1,576  
1,055  
1,256  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
10,965  
327  
1,251  
1,382  
-5,165  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
429  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-429  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-986  
-1,233  
-1,315  
-821  
-657  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-986  
-1,233  
-1,315  
-821  
-657  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
10,945  
587  
264  
1,213  
-4,950  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,207  
1,620  
1,356  
143  
5,093  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,152  
2,207  
1,620  
1,356  
143