Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
35,082  
68,739  
173,628  
73,310  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,277  
4,476  
4,032  
4,088  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
43  
-1,873  
403  
653  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
26  
183  
48  
43  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-596  
-808  
-811  
-1,280  
 
Chi phí lãi vay
1,541  
795  
93  
431  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
41,374  
71,511  
177,394  
77,244  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-27,956  
-18,949  
27,403  
-40,171  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-149,492  
126,868  
-159,132  
-52,047  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
87,002  
-118,852  
32,973  
62,721  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-16,736  
529  
390  
-532  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,541  
-795  
-93  
-431  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,507  
-21,964  
-35,195  
-6,586  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-133  
-91  
0  
-1,938  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-72,988  
38,258  
43,739  
38,261  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,686  
-16,936  
-20,848  
-1,191  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
45  
255  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-6,111  
-1,484  
-510  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
6,000  
0  
0  
4,108  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
563  
1,019  
933  
751  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,234  
-17,400  
-20,379  
3,923  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
236,660  
99,623  
38,671  
60,008  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-142,017  
-88,157  
-38,671  
-60,008  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,999  
-36,180  
-71,800  
-13,020  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
76,646  
-24,714  
-71,800  
-13,020  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,576  
-3,857  
-48,440  
29,164  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,159  
22,998  
71,439  
42,270  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
18  
0  
4  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,583  
19,159  
22,998  
71,439