Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
84,904  
66,159  
60,828  
38,458  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
71,737  
117,627  
111,940  
92,412  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
30,452  
39,503  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-19,452  
-1,474  
-1,791  
-2,098  
Chi phí lãi vay
0  
76,570  
28,610  
24,529  
2,971  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
244,211  
250,426  
195,507  
131,743  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
10,201  
-6,439  
14,793  
-6,345  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-108  
12,508  
-14,162  
1,471  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-2,194  
-140,224  
-22,725  
-18,244  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
49  
3,395  
6,673  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-76,570  
-28,610  
-24,529  
-2,971  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-8,450  
-5,283  
-2,582  
-1,856  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
4  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-4,732  
-1,497  
-2,096  
-1,639  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
417,354  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-131,399  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-45,983  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-72,550  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-5,327  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
73,068  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-47,275  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
187,887  
162,358  
80,930  
147,600  
108,836  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-198,892  
-287,694  
-114,403  
-101,572  
-305,221  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
278  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-94,461  
-314,397  
-83,893  
-180,000  
-64,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
138,073  
185,744  
121,893  
160,000  
54,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
10,000  
23,483  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,263  
19,452  
1,474  
1,559  
2,098  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-149,738  
-396,895  
-64,929  
-96,531  
-313,123  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
168,891  
367,293  
82,478  
62,254  
303,425  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-154,000  
-104,441  
-67,530  
-74,247  
-73,356  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-44,707  
-29,871  
-30,054  
-39,457  
-24,734  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-29,816  
232,981  
-15,106  
-51,450  
205,335  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,333  
-1,556  
894  
-380  
1,048  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,675  
9,231  
8,337  
8,717  
7,669  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,008  
7,675  
9,231  
8,337  
8,717