Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,989  
3,999  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,506,101  
1,229,456  
1,053,357  
1,017,438  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,370,308  
-1,104,280  
-901,160  
-949,850  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-64,516  
-60,115  
-53,149  
-47,801  
 
Tiền chi trả lãi vay
-13  
0  
-38  
-96  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-16,646  
-12,241  
-10,630  
-7,857  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
24,614  
29,641  
36,535  
35,703  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-56,720  
-37,737  
-36,988  
-39,016  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
22,511  
44,725  
87,927  
8,521  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,662  
-2,937  
-7,788  
-12,223  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
123  
3  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-136,300  
-55,200  
-38,700  
-22,200  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24,000  
59,400  
23,200  
14,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-13,001  
-22  
-65  
-55  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7,009  
0  
912  
186  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,273  
5,523  
2,394  
2,571  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-111,558  
6,767  
-20,048  
-17,722  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
14,831  
0  
0  
11,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-14,831  
0  
-2,000  
-9,000  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10,700  
-8,001  
-11,140  
-5,092  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,700  
-8,001  
-13,140  
-3,092  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-94,747  
43,491  
54,739  
-12,293  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
140,216  
96,724  
41,985  
54,278  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
45,468  
140,216  
96,724  
41,985