Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
254,469  
1,529,362  
2,166,404  
928,998  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,078,362  
778,865  
575,880  
499,304  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-56,591  
19,519  
31,345  
24,628  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
52,177  
7,248  
4,513  
39,200  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-232,906  
-22,841  
-9,106  
-16,599  
 
Chi phí lãi vay
827,695  
588,645  
219,621  
232,873  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
417  
 
Các khoản điều chỉnh khác
-25,077  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,898,129  
2,900,797  
2,988,657  
1,708,821  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,056,876  
-2,429,293  
-1,104,015  
57,558  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,610,901  
-4,349,946  
-2,432,900  
842,272  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
628,360  
17,272  
240,670  
454,541  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,344  
-115,440  
-132,564  
-25,179  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-827,674  
-588,178  
-219,628  
-232,850  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-129,369  
-280,641  
-409,279  
-237,743  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-93,721  
-79,836  
-37,759  
-41,010  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,139,158  
-4,925,265  
-1,106,817  
2,526,410  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,494,695  
-3,832,281  
-1,837,149  
-750,894  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
356,544  
63,634  
35,556  
21,705  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-28,431  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
29,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-12,266  
18,628  
-50,650  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
169,582  
0  
4,367  
4,273  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,616  
4,233  
7,975  
3,431  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,972,650  
-3,745,787  
-1,839,900  
-721,485  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
34,602  
0  
181,117  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-1,418  
-38  
0  
-50  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,614,453  
32,292,421  
16,900,499  
11,750,043  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-32,447,144  
-23,043,236  
-13,542,174  
-13,398,789  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-59,005  
-135,470  
-86,744  
-56,761  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-349,975  
-196,280  
-327,145  
-144,097  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,243,090  
8,951,999  
2,944,436  
-1,668,536  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-76,581  
280,948  
-2,281  
136,389  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
503,170  
227,856  
230,496  
104,333  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-2,864  
-5,635  
-358  
-10,226  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
423,725  
503,170  
227,856  
230,496