Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,529,362  
2,166,404  
928,998  
545,664  
673,593  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
778,865  
575,880  
499,304  
388,374  
304,843  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
19,519  
31,345  
24,628  
7,493  
566  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
7,248  
4,513  
39,200  
8,461  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
3,875  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-22,841  
-9,106  
-16,599  
15,482  
34,385  
Chi phí lãi vay
588,645  
219,621  
232,873  
181,742  
-8,269  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
417  
-271  
164,713  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,900,797  
2,988,657  
1,708,821  
1,146,944  
1,173,706  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,429,293  
-1,104,015  
57,558  
-473,655  
284,711  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,349,946  
-2,432,900  
842,272  
-144,838  
-2,026,386  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
17,272  
240,670  
454,541  
-277,550  
170,466  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-115,440  
-132,564  
-25,179  
-7,877  
-28,503  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-588,178  
-219,628  
-232,850  
-181,742  
-165,752  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-280,641  
-409,279  
-237,743  
-120,905  
-105,662  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-79,836  
-37,759  
-41,010  
-41,247  
-20,474  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-4,925,265  
-1,106,817  
2,526,410  
-100,870  
-717,893  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,832,281  
-1,837,149  
-750,894  
-1,173,660  
-811,890  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
63,634  
35,556  
21,705  
13,715  
16,311  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,672  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
22,300  
-50,650  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
4,367  
4,273  
-1,136  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,233  
7,975  
3,431  
2,291  
5,434  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,745,787  
-1,839,900  
-721,485  
-1,158,790  
-790,145  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
34,602  
0  
181,117  
0  
10  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-38  
0  
-50  
-3  
-24,327  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
32,292,421  
16,900,499  
11,750,043  
12,748,833  
10,371,805  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-23,043,236  
-13,542,174  
-13,398,789  
-11,212,505  
-8,618,932  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-135,470  
-86,744  
-56,761  
-52,285  
-23,966  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-196,280  
-327,145  
-144,097  
-191,966  
-242,264  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
8,951,999  
2,944,436  
-1,668,536  
1,292,074  
1,462,325  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
280,948  
-2,281  
136,389  
32,415  
-45,714  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
227,856  
230,496  
104,333  
74,737  
125,359  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-5,635  
-358  
-10,226  
-2,819  
-4,908  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
503,170  
227,856  
230,496  
104,333  
74,737