Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
 
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
 
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
 
3,024,554  
1,831,572  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
-482,255  
-333,352  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
-676,963  
-406,546  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
-7,642  
-2,182  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
-160  
-207  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
526,526  
69,671  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
-2,147,093  
-1,113,766  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
 
236,967  
45,191  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
 
-392  
-282  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
 
0  
6  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
-200,000  
-50,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
200,000  
50,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
 
54  
18  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
 
-338  
-257  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
 
4,766  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
 
-30,328  
-6,668  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
 
-55  
-116  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
 
-31  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
 
-25,648  
-6,783  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
 
210,981  
38,150  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
 
159,264  
121,113  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
 
370,245  
159,264