Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-9,948  
 
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
109,903  
 
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,153  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-16  
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,123  
 
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
8,870  
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
102,839  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
136,079  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-21,779  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-125,311  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-33,683  
 
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-8,154  
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-102  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
369  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,099  
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
3,024,554  
1,831,572  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
-482,255  
-333,352  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
-676,963  
-406,546  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
-7,642  
-2,182  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
-160  
-207  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
526,526  
69,671  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
-2,147,093  
-1,113,766  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
49,159  
 
236,967  
45,191  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-139,643  
 
-392  
-282  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
136  
 
0  
6  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
-200,000  
-50,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
200,000  
50,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
9,785  
 
54  
18  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-129,722  
 
-338  
-257  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
56,139  
 
4,766  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,186  
 
-30,328  
-6,668  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
-55  
-116  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
-31  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
47,954  
 
-25,648  
-6,783  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-32,609  
 
210,981  
38,150  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
381,223  
 
159,264  
121,113  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
348,614  
 
370,245  
159,264